روش های ارسال بار

  1. توسط اتوبوس  ساعت هزینه هر عدل ۳۵۰۰۰ تومان
  2. توسط باربری هزینه هر عدل ۲۰۰۰۰ تومان
  3. پست برای هر طاقه  ۱۸۰۰۰ تومان